Стедософт | Stedosoft

Складов и Кредитен Софтуер (WMS – ERP)

Детайли за курса по складова логистика

 

 1. За кого е предназначен този курс:

Курсът е насочен както към специалисти работещи в сферата на логистиката, които желаят да повишат своята квалификация и знания в областта на складирането, така също и към хора, които не притежават никакъв теоретичен или практически опит. В курса могат да се включат студенти, безработни търсещи добре платена нова работа, служители в отдел логистика на своята компания.

2. Цел на обучението:

При срещите си с компании от различни отрасли, те все по-често ни споделят един съществен проблем: липса на обучени кадри, които да създадат и управляват логистичните процеси в предприятието по най-ефективния и ефикасен начин. Това включва не само контрол и управление на текущите процеси, но така също и постоянното подобряване на логистичните операции в унисон със съвременните тенденции и развитието на технологиите. Кои са най-често срещаните разминавания между очакванията и реалността, за които чуваме:

 • Хроничен недостиг на складови служители – потенциалът на пазара на труда в България и особено в големите градове намалява драстично, поради което от компаниите се изисква тотално нов подход при намирането и обучението на служителите, от които имат нужда. Създаването на атрактивни и безопасни условия на труд в складовото стопанство е сложна задача и са малко фирмите, които успяват да се справят с нея. Често за нейното решаване не е достатъчно да предоставяме безплатни карти за градски транспорт, ваучери за храна и отстъпки в големи вериги магазини. Нека си представим колко нелепо би изглеждало да предоставим безплатна карта за фитнес на човек, който обработва ръчно по осем тона стоки дневно и изминава по десет километра в склада.
 • Липсват оперативни мениджъри, които са запознати с най-добрите практики в областта на логистиката и които могат успешно да създадат и управляват ефективни логистични отдели.
 • Установените логистични процеси са резултат от прилагане на метода „проба-грешка“ и веднъж създадени те не се променят с години.
 • Не липсват и случаи, при които се копират логистични модели от чужди практики, без същите да се адаптират към спецификите на предприятието. Резултатите от прилагането им в тези случаи са далеч от очакваното.
 • Липсва системен подход при цялостното изграждане на логистичната система. Например подобряване на една операция при обработката на стоки в склада, може да окаже сериозен негативен ефект в транспорта.
 • Висшият мениджмънт на компаниите е обвиняван в липсата на фокус върху логистичните отдели. Това обаче често се дължи на липсата на служители, които могат правилно да обосноват и защитят инвестиции в механизация и автоматизация на складовите операции – не можем да си представим инвеститор, който ще откаже да инвестира в дейност, която ще му осигури добра възвръщаемост.
 • В логистичните отдели изцяло липсва стратегия за развитие или тя просто се изразява в подпомагане на производствените, маркетинговите или търговските стратегии на организацията.
 • Най-често планирането на складовите операции е от днес за утре. Изцяло липсва средносрочно и дългосрочно планиране.

От една страна университетите се стремят да предоставят на своите студенти сериозна теоретична основа, която да им помогне в решаването на подобни проблеми. От друга страна компаниите обучават своите служители на установените при тях добри практики. Това, което липсва в тази система е свързването на теорията и практиката – знаем всички формули, но не можем да решим задачата.

Ето защо ние в Стедо си поставихме амбициозната цел да помогнем на компаниите, които искат да имат ефективни и ефикасни логистични операции, чрез обучение обвързващо теорията и практиката. Това ще помогне и на самите нас при внедряването на нашето модерно софтуерно решение на управление на складовите операции.

 1. Структура на курса: Курсът ще бъде разделен на три основни модула:

 

 • Теория и практика в складирането:

В този модул ще направим детайлен обзор на всички елементи на складовата логистика, като: съоръжения, методи и начини за складиране на стоки, видове операции, средства за механизация и автоматизация на складовите процеси, методи за ефективно придвижване на стоките. Ще се научим как да изберем най-правилните съоръжения за складиране и обработка на стоковите потоци. Ще завършим този модул с цялостно планиране на една складова система чрез прилагане на системния подход и ползвайки придобитите знания. Ще изчислим от каква складова площ имаме нужда, какви складови машини да ползваме, какво ще е разположението на стоките в склада, от колко складови служителя ще имаме нужда.

  • Складов мениджмънт:

Ще обсъдим детайлно какво се изисква от един мениджър на склад. Какви са най-често срещаните проблеми, с които се сблъсква той в своето ежедневие и как да се справя с тях. Ще се научим да остойностяваме правилно складовите операции на база усилията и времето за тяхното изпълнение.

Ще отделим специално място в този модул на управлението и мотивацията на складовите служители. Как да създадем безопасни и атрактивни условия на труд. Как да повишим тяхната продуктивност без да ги пресираме чрез увеличаване на изискванията към тях.

Важно е да придобием умения да се справяме с пиковете и да нормализираме работния процес. Ще се запознаем с философията и методиката на Lean и ще разгледаме вариантите за нейното прилагане в складовото стопанство.

В логистиката ежедневно се сблъскваме с алтернативи и правилният избор ни гарантира изпълнението на бизнес целите на организацията по оптимален начин. Такива алтернативи са: увеличаване на производителността или увеличаване на качеството ; бързина или сигурност ; уплътняване на склада или ускоряване на обработката на поръчките и т.н.

Ще се научим да определим правилното ниво за обслужване на нашите клиентите ( в нашия контекст терминът клиент, включва и вътрешните отдели на една организация, които имат пряка връзка с логистичните операции).

Ще се научим да си поставяме дългосрочни цели и стратегии и да планираме във времеви хоризонт от една до три годни ( при планиране на автоматизация и до 10 години), да съставяме бюджети, да планираме и защитаваме инвестиции.

 • Избор, внедряване и работа със система за управление на склада ( WMS ).

В този модул ще разгледаме следните основни теми

 • Какви са основните изисквания към съвременните складови системи.
 • Защо ни е необходим WMS
 • Кои са основните проблеми, които решава един WMS софтуер.
 • Как да ги използваме, така че да извлечем максимални ползи от тях.

В този модул ще разгледаме детайлно функционалностите на dsWMS – основния продукт на нашата компания. Ще се научим да работим с него, ще проведем практически занятия. Ще посетим складове на наши клиенти, за да се запознаем как системата се прилага в практиката.

 1. Структура на курса:

4.1 Начало на курса: При събиране на група от минимум шест курсиста, но не по-късно от 16.11.2019

4.1 Продължителност: Курсът ще е с продължителност 80 учебни часа по 45 минути, които ще се проведат в десет последователни съботи със следния график:

Описание Начало Край
Обучение 9:00 10:30
Кафе пауза 10:30 10:45
Обучение 10:45 12:15
Обедна почивка 12:15 13:00
Обучение 13:00 14:30
Кафе пауза 14:30 14:45
Обучение 14:45 16:15

 

4.2 Брой на курсистите: Групата ще се състои от максимум осем курсиста.

4.3 Място на провеждане: Курсът ще се проведе в офиса на фирма Стедо софт намиращ се на адрес: София, бул. Княз Александър Дондуков ном.5 ( до сградата на Министерски съвет)

4.4. Материали за самоподготовка: На всеки курсист ще бъдат предоставени материали за самоподготовка изготвени специално за обучението.

4.3 Изпит: Курсът ще завърши с полагане на изпит. Изпитът ще е с времетраене 3 часа и ще включва 30 тестови въпроси и решаване на два казуса.

На успешно завършилите курсисти, чийто обучение не е покрито от фирма,  ще бъдат предоставени оферти за започване на работа в някои от клиентите на Стедо Софт.

 1. Лектор на курса

 Боян Джамбазов

Phone: +359 889 593 978

e-mail: b.dzhambazov@stedosoft.com

 

Лектор на курса ще бъде Боян Джамбазов.

Боян е докторант към катедра Логистика и Управление на веригата на доставките в УНСС. Член е на борда на съветниците към същата катедра. Провежда сертификационни обучения по Складиране по стандартите на Европейската логистична асоциация. През последната година подобни обучения са проведени в големи български и международни компании като: Кока Кола Хеленик Ботълинг къмпани ; Транспрес; Биомет и Идеал Стандарт.

Боян притежава повече от осемнадесет години практически опит в сферата на логистиката, като последната заемана длъжност е Дивизионен мениджър логистика в Мувио лоджистикс. През тези осемнадесет години е преминал през почти всички нива на логистичните процеси: компютърен оператор и складов служител, мениджър транспорт и оперативен мениджър логистика.

Към момента Боян е проектен мениджър и консултант във фирма Стедо Софт. За една година успешно е приключил шест проекта по внедряване на dsWMS в компании от различни сектори. Осъществени са и два успешни проекта по предоставянето на цялостни консултантски услуги за оптимизиране на логистични. В момента участва в проект за цялостен дизайн на нов склад на голям наш клиент, който ще бъде с площ от 20 хил.кв.м

 

Comments are currently closed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!