Стедософт | Stedosoft

Складов и Кредитен Софтуер (WMS – ERP)

Продукти

DS CrMS – Софтуер за управление на дейността на кредитни компании

Credit Management System Система за управление на кредити и заеми.

Позволява създаването на договори и погасителни планове, управление на финансовите средства на компанията, управление клонова мрежа. Автоматично генериране на необходимите документи. Заложени са алгоритми за изчисляване на лихвени проценти и ГПР.
Подаване на отчети към ЦКР
( по наредба 22 ).
Системата разполага с допълнителни модули за управление на :

  • бонуси и заплати на персонала;
  • финансови анализи;
  • аналитично разпознаване на съвпадения;
  • НОВО – поставяне на задачи и проследяване на изпълнението им;
  • НОВО – управление на застраховки към кредитите;

Достъпът и взимането на решения в програмният продукт са на база на създадени Workflow процеси. За повече информация изтеглете брошурата от тук

DS WMS – Софтуер за управление на склад

Warehouse Management SystemИнтегрирана складово-логистична система,

отговаряща на пазарните изисквания към модерен софтуер за администрация, управление и оптимизация на складове. С лесната си конфигурация и адаптивност софтуерът позволява непрекъснато подобряване ефективността на операциите. В условията на бързо променяща се бизнес среда и нарастване на изискванията на Вашите клиенти помага да постигнете конкурентни предимства.

Посредством използване на най-новите технологии значително се намалява времето и човешкия ресурс за изпълнение на процедурите, оптимизира се ползването на наличните ресурси и помещения, поддържат се оптимални нива на запасите, повишава се точността на изпълнение на поръчките, като по този начин се постига реална печалба за компанията.

Отворената архитектура и богатата функционалност на системата дават възможност да се поддържат множество териториално отдалечени частни и обществени складове, като също така позволява лесна интеграция с други информационни системи като ERP & MRP. За повече информация изтеглете брошурата от тук

DS ERP – Управленска информационна система

Warehouse Management SystemДобавя редица функционалности към dsWMS, като и дава функционалности, типични за ERP система.

  • Финансова информация;
  • Ценови листи;
  • Счетоводни документи;
  • Каса, банкови сметки, салда и др.

Системите на Стедо Софт са изградени на база .NET технология. от последно поколение

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!