Гаранционен запас Запасът, чието поддържане цели защита от различията между прогнозираното и реалното потребление, както и от разликите между предвидените и действителните периоди за завършване на доставка. Тоест целта е да се защитим от дефицит през цикъла на снабдяване

Глобален търговски идентификационен номер ( GTIN – Global Trade Identification Number) Система за номерация, която се прилага към всички системи за идентифициране на продукти EAN/UCC

Градска логистика Инициатива, която се стреми към рационализация на дистрибуцията на стоки в градска среда с цел постигане на ефективност и ефикасност при транспорта и грижливо отношение към околната среда. Под рационализация се разбира оптимална употреба на превозните средства, планиране на пътуванията и най-добър избор на вида на транспорт. Като цяло моделът предвижда съществуването на логистична платформа в покрайнините на града, със слабо отражение върху околната среда, където пристигат и откъдето тръгват превозни средства, които извършват доставки до търговски обекти в градските центрове.

Групаж Събирането на стоки от различни източници с цел формиране на директни доставки до една и съща дестинация.

Гъвкавост Способността на една система (например предприятие) да реагира правилно и бързо на промените, които могат да бъдат вътрешни или външни по отношение на самата система (например пазарни промени).

Двуопорни електрокари Кари, които се използват основно за преместването на палетите и чиято особеност е възможността да преместват палетите перпендикулярно (в дясно или в ляво) спрямо посоката на основния ход

Дефицит (Stock out) Ситуацията, която настъпва в склада, когато търсенето на определена стока не бъде удовлетворено. Изчерпването на определени наличности може да има сериозни последици, тъй като може да блокира производството поради липса на нужния компонент или суровина, което би могло да предизвика и забавяне на изпълнението на поръчките.

Дистрибуционен център Склад, който обикновено е разположен между производството и местата за продажба. Като правило се използва при голям мащаб на дистрибуцията и позволява подобряване на обслужването на магазините. Доставката обикновено се осъществява в рамките на 24 часа след получаване на поръчката и организацията на дистрибуцията позволява оптимизиране на транспорта. Дистрибуционният център отправя собствени поръчки към производството. Като се имат предвид големите количества от стоки, които минават през него, той може да постига икономии при снабдяването си с продукти и същевременно да гарантира по-ниски цени на стоките, които предоставя на обслужваните от него магазини.

Достъпност Това е процентът на продуктите/палетите или товарните единици, които са пряко достъпни. Ако този параметър е равен на 100%, това означава, че в случай на склад, пълен само с палети, всички палети могат да се достигнат директно от електрокар, без да е необходимо да бъдат размествани други. Ниско ниво на достъпност означава, че само една част от товарните единици са директно достъпни, а за да се достигнат други, е нужно разместване. Така например, ако има два палета, единият поставен върху другият, за да се достигне този отдолу ще трябва първо да се премести горният. Ето защо в този случай нивото на достъпност не може да бъде равно на 100%.

ЕАН код (EAN – European Article Numbering) Стандарт за идентифициране посредством баркод, който често се употребява при артикули с широка употреба. ЕАН е баркод, използван за еднозначно идентифициране на продукти, предназначени за крайния потребител. Става въпрос за многоизмерен код: съществуват 4 различни дебелини на ивиците/разстоянията, всяка от които е кратна на единен коефициент. Номиналната дебелина на модела е 0.33 мм с допустимо отклонение -20%/+100% (тоест от 0.264 до 0.66 мм). Oт значение са както разстоянията, така и ивиците. Всеки знак от кода е кодифициран бинарно и използвайки 7 модела. Може да се разчете и в двете посоки и може да представлява определен брой знаци.

Европейска асоциация за палети (EPAL – European Pallet Association) Акроним на Европейската асоциация за палети. Марка, която гарантира качеството на европалета. В Европа тази марка съществува от 01/01/2005, тоест, от когато Франция, Швейцария и Германия са основали EPAL.

Еднократна регистрация на вложените ресурси (Backpush) Системата Backpush се използва за ограничаване на излишните процедури при въвеждането на данни в информационната система. Тази система служи за осъвременяване на нивото на запасите от продукти или компоненти в склада. Традиционно управлението на склада предвижда всеки път, когато определена стока се изтегля от дадена локация, тя се проследява, тоест движението (в този случай изтегляне) трябва да се регистрира. Ако в предприятието се извършват голям брой изтегляния на стока за производството на един краен продукт, тогава регистрирането на всяко изтегляне може да се превърне в загуба на време. Системата, която би могла да ограничи броя на регистрациите, е backpush. При нея се регистрират изтеглените компоненти едва в момента, в който продуктът се реализира. По този начин се прави една единствена регистрация, която се осъществява в края на производствения процес. Чрез информационната система могат да се видят всички използвани компоненти и да се допълнят наличностите в склада.

Едноминутна смяна на инструмента (SMED – Single minute exchange of die) Практика, чиято цел е непрекъснато подобрение в областта на производството и която се стреми да скъси максимално времето, необходимо за настройка на машините. Целта е пренастройването да не отнема повече от 10 минути.

Електрокар Шаси, поставка или механизъм монтиран върху колела, задвижван ръчно, с двигател или влачен, приспособен за транспортиране на материали. Най-често срещан е автотоварачът с вилково захващане – механизъм, снабден с предно съоръжение (вилици или щипци), което позволява да се повдигат и подреждат контейнери, палети или продукти.

Електрокари със сгъваема стойка Кари, които се използват основно за преместването на палетите и чиято особеност е сгъваемата стойка, поради което могат да работят в коридори с минимална ширина 2,7 м.

Електронен обмен на данни (EDI – Electronic Data Interchange). EDI е обмен на данни под формата на съобщения в стандартен формат. Обменът се осъществява директно между електронните системи на партньорите. Методологията позволява обмяната на големи количества информация много бързо и точно.

Ефективно обслужване на клиентите (ECR – Eficient Costumer Response) Съвместна инициатива на производителите и дистрибуторите на бързооборотни потребителски стоки. Целта на тази инициатива е да създаде допълнителна стойност за потребителя под формата на по-ниски цени, по-добро обслужване, по-високи стандарти за качество и по-голямо разнообразие от продукти.