Жизнен цикъл на продукта Тази фраза се използва за обозначаване на периода от време с начало пускането на пазара на даден продукт и край спада в продажбите му. Жизненият цикъл на един продукт се измерва чрез еволюцията на продажбите във времето. Тази еволюция се състои от 4 етапа: 1) Навлизане на продукта на пазара и бавно първоначално нарастване на продажбите 2) Бързо нарастване на продажбите, когато продуктът се възприема добре от пазара. Това се изразява в нарастване на продажбите и печалбата. 3) Постепенно достигане до ниво на зрялост. Забавяне на ритъма на продажба, докато пазарът се насища. Продажбите се стабилизират, а общите печалби спадат 4) Спад в търсенето, когато изчезне нуждата от самия продукт или той бъде заменен от нови продукти.

Задоволяване на клиента (Customer satisfaction) Това е основната цел на предприятията с маркетингова ориентация, чиито усилия са насочени към развиване на добри отношения с клиентите и превръщането им във верни на фирмата.

Закупуване по поръчка (PTO – Purchase-To-Order) Начин на удовлетворяване на поръчките на клиентите, при който продуктите от определен каталог се произвеждат по поръчка на базата на суровини, закупени също по поръчка.

Запас Натрупване на материали в очакване на бъдещата им употреба. Тоест цялото материално имущество, с изключение на недвижимото имущество, съоръженията, машините, оборудването и транспортните средства, които са закупени от предприятието с цел извършване на съответната бизнес дейност.

Изпълнение на поръчката Процесът на изпълнение на поръчката започва в момента, в който клиентът направи поръчката. Моделът предвижда пет фази, които могат да се подредят последователно във времето: приемане на поръчката, подготовка на поръчката, организация на транспорта, следпродажбено обслужване и обратна логистика, оценка на отношенията. Приемане на поръчката. От момента, в който клиентът направи поръчката, трябва да се подготвят дейностите, чиято цел е да се задоволи търсенето в най-кратък срок и с най-ниски разходи. Подготовка на поръчката. Това е съвкупността от дейности по подготовката на продуктите за изпращане: опаковане, етикетиране и преместване на продуктите с цел да се подготвят за следващата фаза – тази на транспортирането. Организация на транспорта. В момента, в който поръчката се подготви за експедиция, се преминава към фазата на транспортирането. Тя започва с натоварването на стоката върху превозното средство и завършва с пристигането и до клиента. Следпродажбеното обслужване и обратна логистика. С получаването на стоката от клиента приключва фазата, свързана с транспорта, и започва фазата на обслужването след покупката. През фазата Оценка на отношенията се стремим да съберем данни за удовлетворението на клиентите, след като предходните фази са приключили с цел по-доброто опознаване на клиентелата и задържането ѝ.

Изучаване на челния опит (Benchmarking) Английският термин benchmarking може да се преведе като установяване на „база за сравнение“ или „ориентировъчен параметър“. Той определя стандарта, на който да се позоваваме и представлява един сериозен инструмент за постигане на качество, като помага на предприятието да подобрява непрестанно собствените си процеси, учейки се от чуждия опит.

Икономичен размер на партидата Количеството стока, което трябва да се закупи, така че да се минимизира общата сума на разходите за поръчване и разходите за съхранение на запасите. Икономичният размер на партидата е количеството, което следва да се поръчва всеки път, когато запасите в склада спаднат до ниво, когато трябва да се направи нова поръчка.

Интеграция Организационна интеграция е опростяването и хармонизирането на фирмените процеси. Тя често се постига посредством обща реорганизация на самите процеси. Информационна интеграция е наличност в цялата организация на точна и своевременна информация. Това се постига чрез технологии за създаване на база данни и мрежови протоколи.

Интермодална транспортна единица Товарна единица при интермодален транспорт, която би могла да бъде под формата на сменяема каросерия (особено при съчетанието автомобилен – железопътен транспорт), сухопътно полуремарке (при съчетанието автомобилен – морски транспорт RO-RO ) или контейнер.

Интермодалност Транспортирането на стока, което включва поне два вида транспорт, но осъществено с една и съща товарна единица и без промяна в самия товар. Товарната единица би могла да бъде пътно превозно средство или интермодална транспортна единица.

Интерпорт Органична съвкупност от интегрирани структури и услуги, чиято цел е размяната на стоки между различните видове транспорт. Винаги обаче се включва железопътна платформа, приспособена да обслужва влакове превозващи стоки или служеща за връзка с пристанища, летища и като цяло годна да осъществява множество транспортни връзки.