ABC анализ АBC анализът служи за измерване на концентрацията на един определен феномен(оборот, запаси и др.). Така например извършеният АBC анализ по отношение на обема на продажбите показва как оборотът се разпределя по съответните артикули, като ги класифицира според различната им степен на значимост в обема на продажбите. Така към клас А спадат артикулите, които формират най-значимия дял спрямо общата стойност на запасите и които изискват постоянен контрол. Към клас B принадлежат артикулите, които изискват периодични проверки, а към клас С – онези, които могат да бъдат управлявани чрез по-прости процедури.

Аутсорсинг Стратегическо решение, чието основно предимство е постигането на по-голяма гъвкавост, при възстановяване на финансовите ресурси. То се състои във възлагане на външни подизпълнители на дейностите с малка добавена стойност. По такъв начин организацията насочва ресурсите си към развитието на основната си компетентност и повишаване на конкурентно-способността.

Бърз отговор Стратегия, при която партньорите в една верига на доставките си сътрудничат с цел да могат да реагират по-бързо на търсенето от страна на потребителя.

Верига на доставките (Supply chain) Веригата на доставките е система, чиито съставни части – снабдяване, производство, услуги и дистрибуция до клиента, са свързани посредством поток от материали (от източника на суровини до крайното потребление) и поток от информация, който позволява координирането на дейностите в производството и дистрибуцията.

Верига на стойността Моделирането на веригата на стойността ни позволява да разберем процеса на създаване на стойността, както в предприятието (чрез вътрешна верига на стойността), така и извън предприятието (обвързвайки собствената си верига с тези на своите клиенти и доставчици). На предприятието се гледа като на съвкупност от взаимосвързани дейности, чрез които се осигурява създаването на стойност. Анализът на дейностите представлява решаващата фаза на разработването на стратегията, тъй като чрез тези дейности и тяхната взаимовръзка се създава конкурентно предимство. Ето защо задачата на веригата е да ги съчетае така, че да постигне по-ниски разходи или пък да ги обедини, така че клиентът да е склонен да заплати по-висока цена. От структурна гледна точка, веригата на стойността се състои от основни дейности, които влияят директно върху дистрибуционния и производствения цикъл и обединяват функции като логистиката, производството и продажбите. Целта на всяка дейност е да допринесе пряко или косвено за създаването на крайната стойност за потребителя. Дейностите, които са обособени по веригата на стойността, са макродейности, които от своя страна се състоят от специфични дейности.

Време за изпълнение на поръчката Това е времето, което изминава от момента на започване на определена дейност до нейното приключване. Обикновено така се обозначава времето от поръчката до доставката на един продукт. Този показател се използва от логистичните фирми за оценка на съответствието на услугите на изискванията на клиента и за организация на транспорта.

Вътрешно разположение Термин, който се използва за обозначаване на разположението на продуктите и стелажите във вътрешността на един склад или магазин.