Каботаж Транспорт от едно място до друго в рамките на националните граници.

Кантилевър Стелаж за едрогабаритни товари. Съоръжение за складиране, което позволява складирането на продукти с нестандартни характеристики по отношение на обема или формата. Ето защо това е най-уместното разрешение за продукти от типа на тръби, метални листове и всякакви обемни продукти, които иначе не биха могли да бъдат складирани върху традиционни рафтове за палети.

Карта за балансирана оценка Система за оценка и управление, чрез която се определя нивото на дейността на едно предприятие според четири отделни параметъра: икономически и финансов, удовлетворение на клиента, качество на вътрешнофирмените процеси, разбиране и развитие на организационните умения.

Ключови показатели за ефективност (KPIKey Performance Indicator) Показателите за нивото на извършена дейност са числа или отношения, които отразяват ефикасността/ефективността на една част или цял процес по отношение на предварително зададена цел. Те оценяват състоянието на един процес в течение на времето и участват в проверката на състоянието на дейността към момента, в промяната на тенденцията и определянето на изходни позиции за по-нататъшни подобрения.

Коефициент на използване на капацитета Този коефициент отразява наличието на свободни места в склада. За неговото изчисление е нужно познаване на капацитета на склада по локации (напр. брой палето-места). След определянето на общия брой локации в склада, е нужно да се преброи колко от тези локации са заети от складирана стока. Коефициентът на използване на капацитета е отношението между броя на заетите локации и общия брой локации на разположение (заети и свободни). Когато този коефициент за един склад клони към 1, това означава липса на гъвкавост, тоест евентуална невъзможност на склада да се справи с неочаквани изменения на пазара. С други думи, ако възникне нужда да се увеличи стоката в склада, в действителност няма да има място на разположение. И точно обратното, ако стойността на съотношението е много по-ниска от 1, тогава складът би бил твърде празен. В този случай трябва да се има предвид, че съществуват разходи (отопление, електроенергия, данъци върху собствеността), които са постоянни, разпределят се върху стойността на продукта и увеличават цената му. .

Коефициент на използване на складовите обеми Този коефициент показва каква част от общия обем на склада е заета. Коефициентът на използване на складовите обеми има смисъл да се определя, когато стоката може да се наслагва една върху друга или да се складира върху височинни конструкции. В противен случай коефициентът на използване на складовите площи със сигурност е по-значим.

Коефициент на използване на складовите площи Този коефициент показва каква част от общата площ на склада е заета. За цифровото изразяване на този показател се използва съотношението между заетата площ и общата площ. Колкото по-близо до 1 е този коефициент, толкова по-малко е незаетата площ.

Коефициент на обращаемост (Брой на оборотите) Съотношението между количеството или стойността на стоката, която напуска един склад и средната наличност в рамките на един период (месец, година). Може да се изчислява както въз основа на данни в натура, така и в стойност и служи за оценка на бързината на обновяване на запасите. Високият коефициент на обращаемост означава, че стоката не се задържа за дълго време в склада и следователно е малък рискът да излезе от употреба. Ниският коефициент на обращаемост може да е сигнал за проблем, тъй като това е симптом за остарели материали, излезли от мода или запаси в прекалено големи количества.

Конструиране по поръчка (BTO – Build-To-Order) Начин на удовлетворяване на поръчките на клиентите в предприятия, при който продуктите от определен каталог могат силно да се персонализират.

Контейнер Съд, чието предназначение е да съдържа продукти, така че да се улесни тяхното складиране и транспорт. В логистиката този термин има смисъла на метален контейнер, който се използва за интермодален транспорт, в частност морски транспорт. Обикновено размерите са в границите между 300 и 1200 см. Според стандартните размери ширината трябва да бъде равна на 240 см., височината на 260 см., а дължината може да бъде 300, 600 или 800 см.

Логистика Тази част от процеса на управление на веригата на доставките, която планирана, осъществява и контролира ефективното и ефикасно право и обратно движение и съхранение на продукти и услуги и свързаната с това информация от мястото на зараждане до мястото на потребление с цел задоволяване на изискванията на клиентите.

ЛО-ЛО (LO-LO – Lift On Lift Off) Транспорт, който включва пътуване по вода и суша, при който товарната единица представлява морски контейнер. Обикновено се използва при транспортиране на дълги разстояния.

Манипулиране (Handling) Термин, който се използва за обозначаването на всички операции по преместване на продукти в един склад или единици за интермодален транспорт в един терминал.

Масова индивидуализация Способността на едно предприятие да отговори на търсенето със силно индивидуализирани продукти, но на базата на компоненти и полуфабрикати, които са силно стандартизирани.

Модуларност Система, която отговаря на изискването за непрекъсната диверсификация на продуктите и услугите и адаптирането към конкретните нужди на клиента, в съчетание със стремеж към ефективност на производствените и дистрибуционните процеси и намаляването на разходите. Модуларност е разлагането на продукта на стандартни части (модули), които се сглобяват помежду си по различен начин благодарение на свръзки, които са стандартни. Някои автори разглеждат модуларността като една от основите за масовата индивидуализация.

Надеждност Понятието надеждност може да се дефинира по отношение на логистиката като способността да се изпрати точният продукт, в точното количество, за точното време, на точния клиент с възможно най-ниски разходи.

Обезпеченост (Запаси в дни) Съотношението между средния запас и средно дневното потребление. Показва срока на обезпеченост на търсенето и средната продължителност на престой на стоките в склада. По-голяма обезпеченост е уместна, когато сроковете за снабдяване са дълги или търсенето е много променливо. При управлението Точно навреме обезпечеността е минимална.

Обратна логистика Процесът на планиране, осъществяване и контрол на ефективното движение на суровините, полуфабрикатите, готовите продукти и съответните информационни потоци от мястото на потребление към мястото на създаване, с цел продукти, които са изчерпали своята потребителна стойност, да получат нова такава.

Обслужване на клиентите (Customer service) Съвкупност от дейности, които фирмата трябва да извършва, за да удовлетвори клиента. Примери за такива дейности са: ефективното управление на поръчките, фактурирането, управлението на доставките и рекламациите, комуникацията с клиентите. Отговорността за тях обикновено се предоставя на специален отдел на фирмата.

Определяне на разходите по дейности (ABC – Activity based costing) Метод за изчисляване на разходите, който се използва за остойностяване и разпределение на непреките разходи спрямо продуктите, услугите и клиентите. „Определянето на разходите по дейности“ (ABC) се базира на идеята, че продуктите или услугите не изразходват други ресурси освен директните за създаването им (материали, външна обработка, преки разходи на труд), но пораждат дейности (планиране, пренастройване, контрол на качеството, физическо придвижване, осчетоводяване и др.), които от своя страна изразходват ресурси. Затова при „определянето на разходите по дейности“ първо се определят разходите за ресурси, свързани с дейностите, извършени от предприятието. След това разходите от тези дейности се отнасят към продуктите, клиентите и услугите, които се възползват от тези дейности или ги пораждат.

Отлагане Производствен модел, при който фазата на довършване на продукта се отлага до момента непосредствено преди експедицията на крайния продукт. По този начин продуктът остава недиференциран до фазата на дистрибуция.