Палет Платформа, обикновено от дърво, върху която се натрупват пратките с цел да се улеснят дейностите по натоварване, разтоварване и складиране. Може да бъде с два или четири канала и съответно да може да се подхване от вилиците на електрокара от две или от всичките четири страни.

Партида Съвкупност от продукти, които са преминали през един и същ процес на обработка. Следователно продуктите от една партида имат и еднакви качествени характеристики. Планиране на ресурсите на предприятието (ЕRP – Enterprise Resource Planning) Софтуерни системи, проектирани с цел да се управлява чрез тях голяма част от дейностите на едно производствено или търговско предприятие. ERP се състои от отделни модули, например за управление на дейностите по снабдяване, продажби, складиране, но всички те са тясно интегрирани и могат да обменят информация помежду си.

Подвижна автомагистрала Транспортиране на товарни превозни средства с помощта на товарни вагони със снижена платформа, разположена по цялата им дължина.

Портален автокран Подемен кран на колела, с подвижен портал, който повдига, премества или поставя един над друг контейнери.

Последен влязъл, първи излязъл (LIFO – Last-in, First Out) Организационен модел за управление на продуктите, при който стоките, които последни са влезли в склада или в някоя производствена зона, са първите, които се продават или използват. Такова управление е подходящо за продукт без риск от излизане от употреба или разваляне като например винтове, болтове или суровини като чакъл и пясък.

Придвижване на материалите Физическото придвижване на потока от продукти и материали от момента на закупуването им до момента на изпращането им.

Приходен стоков ордер Документ , който удостоверява получаването на дадено количество от определена стока в дадено складово място.

Проектиране по поръчка (ETO – Engineer-To-Order) Начин на удовлетворяване на поръчките на клиентите в предприятия, при който продуктите се проектират и изграждат по поръчка.

Производство за запаси (MTS – Make-To-Stock) Начин на удовлетворяване на поръчките на клиентите, при който предприятията предлагат избор на продукти по каталог, които са изработени на базата на прогнози. При този начин, при условие, че продуктът е вече готов, времето за изпълнение на поръчките е най-кратко. Производството за запаси обаче има много ограничени възможности за индивидуализиране на продуктите, а съществува и рискът стоката да остане непродадена, поради недобра прогноза на търсенето.

Проследяване назад Терминът проследяване назад (tracing) обозначава възможността да пресъздадем назад – от края към началото, пътя на един продукт и да достигнем до информацията отнасяща се до фазите на дистрибуция, трансформация и производство.

Проследяване напред Терминът проследяване напред (tracking) обозначава процеса на идентифициране чрез документи и запазване на информацията за продукта през целия му път от началото до края на веригата

Процес на непрекъснато подобрение (CPI – Continuous Process Im-provement) Непрекъснат процес, чиято цел е разкриването и пълното отстраняване на източниците на проблеми. Процесът се основава на непрестанни малки подобрения и е известен още като Kaizen. Целта на Kaizen е да открие и елиминира неефикасността в производствените процеси, изработката и техниката.

Първи влязъл, първи излязъл (FIFO – First-in-First-out) Това съкращение се използвано за обозначаване на последователността на движението на стоката в склада, при която първата влязла стока в склада излиза първа от него. Този начин на управление е подходящ за продукти, които лесно се развалят (пресни селскостопански продукти) или за такива, които бързо излизат от употреба (електроника).

Радиочестотна идентификация (RFID – Radio Frequency Identification) Системата за радиочестотно идентифициране на продуктите, която все още се използва на експериментално ниво. Данните се съдържат в чип, закрепен към продукта. В отговор на електромагнитен сигнал, изпратен от устройство, което електромагнитен сигнал с данните, кода бъде програмиран и препрограмиран. При пасивни RFID (чипове, които нямат вградено захранване) сигналът може да бъде разчетен и от много по-големи разстояния.

Разделителна точка Разделителната точка е въображаема точка във веригата на доставките, която отделя частта на веригата, управляване на принципа на изтегляне (pull) от частта на веригата, управляване на принципа на избутване (push).

Разходен стоков ордер Документ, който удостоверява изтеглянето на дадено количество стока от склада.

Разходи (загуби) от дефицит Икономическите последици от външна или вътрешна неспособност да се задоволи дадена потребност. Изражението на тези разходи може да бъде под формата на разходи за извънредна доставка, загуба на печалба поради пропуснати продажби, загуба на бъдещи печалби поради загубата на клиента, влошаване на имиджа. Christopher определя разходите поради липса на наличност на определена стока в склада като маркетингови разходи.

Робокар  (AGV – Automated Guide Vehicle) Транспортен уред за складове, който не се задвижва пряко от оператор. Устройството се движи само и служи за изтеглянето или преместването на стока във вътрешността на един склад или производствени зони. Направлява се или чрез антени, вградени в пода, или чрез лазерен локализатор.

РО-РО (RO-RO – Roll On Roll Off) Натоварване в хоризонтално положение на транспортно средство, снабдено с колела, върху друго транспортно средство (кораб, влак), използвайки собствената му тяга или допълнителна такава.