Сглобяване по поръчка (ATO – Assemble-To-Order ) Начин на удовлетворяване на поръчките на клиентите, при който продуктите от определен каталог се сглобяват едва при получаване на поръчката. При един период за изпълняване на поръчката, който съвсем не е минимален, този модел намалява риска от непродадена стока в сравнение с производството за запаси. Този модел е възприет от предприятия в автомобилния сектор и предвижда предлагането на различни модификации на продукти, създадени от стандартни компоненти.

Сериен контейнерен код (SSCC – Serial Shipping Container Code) Осемнадесетцифров код, който се използва за идентифициране на транспортна единица (обикновено палет), която съдържа хомогенен продукт или комбинация от хетерогенни продукти. Може да се управлява само посредством един баркод EAN 128.

Система за оперативно управление на производството (MES – Manufacturing Execution System) Софтуерна система, проектирана с цел интегриране на производствените дейности със системата за управление на предприятието (ERP).

Система за управление на складове (WMS – Warehouse Management System). Информационна система за управление на склад или дистрибуционен център.

Система с избутване Система за управление на веригата, при която продуктът се „избутва“ по производствено-дистрибуционния канал в зависимост от прогнозираните потребности. Ритъмът на производството се регулира на базата на прогнозите за потребностите на дистрибуционната система и съгласуването на дейностите от началото към края на веригата. При тази система от една страна съществува риск част от запасите да остане непродадена поради неправилни прогнози, а от друга страна тя позволява да се отговори на нуждите на клиента в много кратки срокове.

Снабдяване точно навреме Организационна практика, насочена към намаляване на запасите чрез изменение на отношенията с доставчиците. Материалите се доставят само когато са поискани от купувача и в кратки срокове. Характерно за тази практика са: географска близост между купувача и доставчика, по-голяма честота на доставките, по-малък обем на доставката и много кратки срокове за доставка.

Система с изтегляне Система за управление на веригата, при която продуктът се „изтегля“ по дистрибуционния канал от неговото търсене. Както производството, така и дистрибуцията на продуктите се съгласуват в съответствие с реалния ход на търсенето. Този подход позволява да се намалят до минимум запасите в склада и следователно да се снижи рискът от остаряване или непродаване на стоките. Първоначално въведена в производствената система на Тойота, системата с изтегляне (pull) постепенно се разпространява във всички сектори на индустрията.

Складиране Дейностите свързани с приемането, съхранението и преместването на материали в един склад.

Следпродажбено обслужване Всички дейности, които се извършват след продажбата и които са насочени към повишаване удовлетворението на клиента. Това обикновено са дейности, свързани с монтажа и поддръжката на продадения продукт, осигуряването на сервиз, уреждането на рекламации, както и измерване степента на задоволяване на клиента.

Сменяема каросерия Товарна единица за интермодален транспорт (автомобилен и железопътен), който прилича на контейнер, но е с различни размери: ширина 2,50 м, височина 2,62 м, дължина 7,15 – 12,50 – 13,60 м. Обикновено се използва в автомобилния и железопътния транспорт. Една такава товарна единица не е подсилена и не може да се натовари върху друга.

Снабдяване Термин, който се използва за обозначаване на процеса по набавянето на стоки, услуги и дейности от доставчиците в правилното количество и качество. Дейността по снабдяване се състои от следните фази: предварителен анализ, идентифициране на потенциалните доставчици, избор на доставчик, изграждане на взаимоотношенията с доставчиците и доставка, оценка на взаимоотношенията.

Стифиране Начин на подреждане при складиране на стока, който не предвижда използването на рафтове, а товарните единици просто се наслагват една върху друга.

Стоки на консигнация Определено количество от стоки, съхранявано от клиента, което е все още собственост на доставчика и за което плащането ще се извърши, едва когато тези стоки бъдат продадени или използвани. По този начин клиентът се предпазва от риска да закупи продукти, които евентуално може и да не успее да продаде. Доставчикът поема отговорността за съхранението при клиента и за евентуално възникнала негодност.

Студена верига Съвкупност от етапи (производство, складиране, транспорт и пускане в продажба), през които дълбоко замразените продукти трябва да преминат, за да достигнат успешно до крайното си предназначение, без да претърпят непоправими изменения в качеството. Предвижда се и се гарантира запазването и поддържането на съответната ниска температура по време на всички фази от дистрибуционния процес, от транспортирането до складирането, както и при разпределението по местата за продажба или местата, където продуктът остава до момента на потребление. Температурата, при която продуктът трябва да бъде съхраняван, не би трябвало да надвишава -20 градуса по Целзий. Това е веригата на всички продукти, които подлежат на замразяване при предварително определена температура (животински и растителни продукти). Ето защо се нарича студена или хладна верига.

Съвет за унифицирано кодиране (UCC – Uniform Code Council) Организация с нестопанска цел, която се стреми към създаването на международни стандарти за кодифициране на продуктите, баркодове, проследяване на данни чрез EDI и др.

Съвместно планиране, прогнозиране и доставка (CPFR – Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) Процес на сътрудничество, при който субектите в една верига на доставките планират съвместно дейностите по цялата верига, от производството и доставката на суровините, до производството и доставката на готовите продукти до крайните потребители. ътрудничеството предвижда възможността заедно да се разработват производствени планове, прогнози относно продажбите и стратегии за снабдяване. CPFR се счита за стандарт на Voluntary Interindustry Commerce Standards (VICS).

ТЕУ (TEU – Twenty-foot Equivalent Unit) Мерна единица, която се използва при измерването на контейнери и която се равнява на контейнер с дължина 20 фута (600 см.)

Товарно селище ( Логистичен център) Логистична платформа, която служи като възел за обмен между различни видове транспорт и свързващо звено между индустрията и услугите (със структури за складиране и дистрибуция на стоки) по модела на големите пристанища от Далечния Изток.

Трансманипулатор Уред, който се използва в автоматизираните складове за складирането и изтеглянето на стока. Това е уред, снабден с вилици за преместване на товарни единици във формата на палети из вътрешността на складове с голяма вместимост. Придвижването на този вид транспортьор се осъществява, като той се плъзга върху релси. Задвижва се без оператор, а се командва чрез информационна система. Подходящ е за складове с големи височини и по-тесни коридори за придвижване (малко по-широки от придвижваната стока). Преимуществата са възможността за висока степен на полезно действие по отношение на обемите и високата скорост на складиране и изтегляне на стока. Този уред обаче не е подходящ за стока, която не може да се подреди в палети или пък има различна форма и размери.

Трети партньор в логистиката (3PL – Third party logistics) Дългосрочни взаимоотношения между два субекта, единият от които е логистичен оператор, способен да предостави голям брой силно индивидуализирани и с добавена стойност услуги.

Тънко производство Тънко производство е онова производство, което свежда до минимум необходимите ресурси за производството на даден продукт или предоставянето на дадена услуга. Качеството, което придобива едно „тънко“ предприятие, е елиминирането на всички процеси, които не добавят стойност.

Управление, базирано на дейности (Activity Based Management) Механизъм за управление, който се базира на информацията, получена чрез „Определянето на разходите по дейности“ (АВС), която е полезна за осъществяването на непрекъснати подобрения в предприятието. Извлечената информация чрез ABC би могла да идентифицира продуктови групи или размери на производствени партиди, които не са доходоносни. Получената информация чрез техниката ABC би могла също и да идентифицира един или повече клиенти, които са особено „трудни“ и които не ни носят очакваните приходи, например защото са привикнали: да правят много поръчки на ниска стойност, да правят чести промени, да изискват спешни доставки, да изискват специални опаковки. Информацията, извлечена чрез механизма ABC, позволява да се използват техники за намаляване на разходите на годишна база.

Устойчива логистика Логистика, която задоволява изискванията на пазара и същевременно използва най-подходящите по отношение на околната среда методи за транспортиране, дистрибуция и рециклиране на продуктите. Устойчивата логистика е насочена към развитието на по-ефективна логистика, която едновременно с това отчита и качеството на живота. Устойчивата логистика трябва да се разглежда като аспект на „устойчивото развитие“. Тази концепция е формулирана в края на осемдесетте години в „Доклада Брундтланд“ на Световната комисия по околната среда и развитието. От тогава този доклад се превърна в основен източник за обосновка на политически решения. В този доклад устойчивото развитие е определено като  „… такова развитие, което задоволява потребностите на настоящето, без да лишава бъдещите поколения от възможностите да задоволяват собствените си потребности“.

Цикъл на поръчката Периодът от време от подаването на поръчка от фирма-клиент на фирма-доставчик до доставката на съответната стока. Цикълът на поръчката се осъществява под формата на 4 последователни фази: подаване на поръчката, потвърждаване на поръчката, обработване на поръчката, изпълнение на поръчката. Проблемите, които могат да се породят в хода на този цикъл, са свързани с управлението на запасите в склада.