WMS – Система за управление на склада (warehouse management system) е ключова част от веригата за доставки и преди всичко контролира движението и складирането на материали в склада и процеса на свързаните с тях операции, включително транспорт, получаване, заскладяване и пикинг. Системите за управление на склад често използват технологии за снемане на данни (Auto ID, Auto ID Data Capture или AIDC) като например баркод скенери, мобилни компютри, безжични локални мрежи и радио-честотна идентификация (RFID) за да извършват ефективно наблюдение на потока от продукти. След като данните са събрани е предвидена или синхронизация, или безжичен пренос в реално време до централната база данни. Базите данни могат да предоставят полезни доклади за състоянието на стоките в склада. Целта на системата за управление на склада е да се предостави набор от компютъризирани процедури за обработка на дейностите в складова база, моделиране и управление на логическото представяне на съоръженията за съхранение, управление на запасите в рамките на съоръжението (складовата база) и дава възможност за безпроблемна връзка от събирането на поръчката до нейната опаковка и транспорт на продуктите от съоръжението. Системите за управление на склад могат да бъдат самостоятелни системи или модули на ERP система. Основната цел на WMS е да контролира движението и складирането на материали в склада – може би дори я описват като система в края на производствена линията, която автоматизира складирането, движението и транспортирането на готовата продукция. В най-простия си вид WMS може да проследява продуктите по време на производствения процес и да служи като буфер между съществуващите ERP системи. Съхранението на контейнери, товаренето и разтоварването са обхванати от системата за управление на склада. Дори и управление на производството до голяма степен зависи от управление на склада. Ефективно управление на склада дава невероятно предимство на компании за продажба на дребно с дистрибуторска мрежа. WMS се грижи за получаването, съхранението и движението на стоки, обикновено готова продукция до междинни места за съхранение или краен потребител. Целта на управление на склада е да се помогне в оптимизирането на разходите, навременното изпълнение на поръчки, управлението на ресурсите в икономическо отношение. WMS = „Управление на съхранението на продуктите и извършените услуги в рамките на четирите стени на склада“