В ERP системите запасите в складовете се наблюдават от счетоводна гледна точка. Използват се множество способи за изчисляване на себестойност на запасите, а също така се следи и свободното за продажба количество. Системата следи общите количества получени и изписани от склада, за да изчисли наличното в момента количество от всеки артикул. Някои ERP системи позволяват да бъдат назначени за всеки артикул единични picking места, в които да се заскладява и от които да се изписва. WMS  от своя страна наблюдава физически склада. Системата работи с физическото местоположение на стоките и тяхното реално движение из склада. Системата наблюдава не само общата складова наличност, но и наличността по складово място и опаковка с пълна история на движенията в склада. Когато се изпозва WMS се следят и срока на годност, партидата и серийния номер по складово място. Системата следи и движението на артикулите през рампата за получаване към коридора, към складовите места, движенията към зоната за манипулация, към зоната за експедиция и т.н. Освен пълната проследимост по партиди, срокове на годност и други атрибути, системата следи и служителите извършващи конкретните операции. Използвайки тази информация WMS оптимизира ресурсите от хора, оборудване и пространство. Използвайки алгоритми за движение, категориите на продуктите, продуктовия клас и размерите на продуктите, оптимизира чрез директиране на задачи действията по получаване, заскладяване и изписване на стока. Тя създава и задачи за зареждане на picking местата от стелажните места  където е необходимо. Тези задачи се изпращат на служителите в склада в реално време чрез изпозване на мобилни терминали. Задачите са подредени по начин гарантиращ, че служителят в склада извървява най-малко разстояние за събиране на необходимите поръчки. WMS  позволява изпозване на стратегии за групиране  на поръчки, където е възможно с цел служителят да посети конкретно складово място веднъж за група от поръчки вместо да го посещава многократно. Използвайки дата на получаване и срок на годност WMS предоставя различни методи за събиране, като FIFO (First In First Out), FEFO (First Expire First Out) и т.н. минимизиращи възможността за разваляне на стока в склада. WMS системите имат интерфейси за връзка с други системи с цел еднократното въвеждане на информацията в организацията. Използвайки тяхната функционалност, компаниите оптимизират много аспекти на своята дейност и съсздават един по-добър механизъм за доставка и обслужване на клиентите.
Стедософт | Stedosoft